Deng Xiaoping y Jimmy Carter (1979).jpg

Deng Xiaoping y Jimmy Carter (1979).jpg